Priests » Fr. Chekkathadathil Geo

Fr. Chekkathadathil Geo
Date of Birth: 31-12-1969
Native Parish:  Athirampuzha St.Mary's Forane Church